Header image header image 2

Vishwa Mangal Hetawe

  || HOME ||
   
 

Geschiedenis
 

Vishwa-Hindoe Mandier Breda iseen vereniging die zich bezighoudt met religieuze activiteiten in Breda en omstreken. Regelmatig organiseert zij mandierdiensten in Breda aan de Graaf Hendrik III Plein.

Hetgeen VHM Breda uniek maakt is het feit dat de mandierdiensten in samenwerkingsverband worden gehouden. Dit houdt in dat VHM Breda uit leden bestaat die de Sanatan Dharm aanhangen, maar dat er ook leden zijn van de Arya Samaadj.

VHM Breda maakt voor haar mandierdiensten gebruik van de ruimte die haar ter beschikking wordt gesteld door het Mondiaal Centrum Breda.

VHM Breda is dus niet alleen religieus inspirerend, maar ook eenheid stimulerend en integratie bevorderend.


 

HET ONTSTAAN VAN VISHWA-HINDOE MANDIER BREDA


Al bijna twintig jaar geleden werd de heer Mangre geinspireerd door zijn geloof en richtte samen met nog een aantal andere mensen de Surinaamse vereniging Dostie Armaan op. Het doel van deze vereniging was en is nog steeds om de belangen van de in Breda en omstreken wonende Surinamers te behartigen op het gebied van cultuur en religie.

Onder de naam Aum Pracharek Sabha werd er vorm gegeven aan de religieuze belangen. Het unieke aan Aum Pracharek Sabha was dat alle stromingen binnen het Hindoeisme, waaronder dus ook de twee grootste, Sanatan Dharma en Arya Samaadj, gezamenlijk hun diensten uitvoerden. Hierbij werd er elke maand een mandierdienst gehouden. Jaar na jaar werd de vereniging groter en kwamen er steeds meer actieve bestuursleden bij. Ook trokken de mandierdiensten steeds meer belangstelling. Uiteindelijk werd besloten om de vereniging verder te professionaliseren en in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

In 2006 besloot de heer Mangre met pensioen te gaan, maar bleef nog wel verbonden aan Aum Pracharek Sabha als commissaris. Gedurende 2006 is besloten om de hele structuur van de vereniging te vernieuwen.

Aanvankelijk werden de mandierdiensten gehouden in de St. Michaelskerk. Omdat deze kerk begin 2007 wordt gesloopt, moest er worden gezocht naar een nieuwe locatie om de mandierdiensten voort te kunnen zetten.

Eind 2006 zijn er uitvoerige gesprekken gevoerd met de Jeruzalemparochie in Breda, die juist een nieuwe ruimte tot haar beschikking had gekregen. Hierbij is een zeer goede vertrouwensband tussen beide besturen ontstaan. Dit heeft erin geresulteerd dat de mandierdiensten vanaf 2007 in de ruimte van de Jeruzalemparochie werden gehouden. Negen jaar hebben we hier dankbaar gebruik kunnen maken van de ruimte. Met ingang van 2016 worden de mandierdiensten in het Mondiaal Centrum Breda gehouden.

Verdere vernieuwing heeft er ook toe geleid dat de naam Aum Pracharek Sabha in 2007 is gewijzigd in Viswha-Hindoe Mandier Breda (VHM Breda). De achterliggende gedachte bij deze nieuwe naam is dat het gehele Hindoeisme vertegenwoordigd is in de mandier en niet enkel een bepaalde stroming of enkel aanhangers van een bepaalde god. VHM Breda heeft als doel de eenheid binnen het Hindoeisme te stimuleren en geen onderscheid te maken tussen de verschillene stromingen binnen het Hindoeisme. In eerste plaats is men Hindoe, met al haar normen en waarden.

 

DE NAAM VISHWA-HINDOE MANDIER BREDA

Het bedenken van een naam voor een algemene mandier, waar alle stromingen binnen het Hindoeïsme worden vertegenwoordigd, maar waar ook iedereen van harte welkom is, ongeacht zijn afkomst of religieuze overtuiging, is geen makkelijk opdracht. Het verdient daarom aanbeveling onze naamskeuze, Vishwa-Hindoe Mandier Breda, nader toe te lichten.

Met Vishwa (=wereld) -Hindoe geven we aan dat er geen onderscheid wordt gemaakt binnen de verschillende stromingen van het Hindoeïsme aangezien de stromingen in heel de wereld door het woord “Vishwa” worden samengenomen. Er is geen sprake van enkel een Krishna Mandier, Shiva Mandier, Arya Samaadj, Vaishnav Mandier, of welke stroming dan ook. Vishwa-Hindoe geeft aan dat er sprake is van een algemene mandier voor alle stromingen binnen het Hindoeïsme. De praktijk wijst echter wel uit dat de grootste stromingen in VHM Breda de Sanatan Dharma en de Arya Samaadj zijn, maar wij benadrukken dat je in eerste instantie Hindoe bent!

Waaruit blijkt dan dat iemand Hindoe is? Voor het antwoord op deze vraag moeten we het woord “Hindoe” nader gaan analyseren. Dit woord heeft in VHM Breda namelijk een dieper liggende betekenis (en hiermee refereren we niet aan de verbastering van het woord “Sindhoe”, de rivier, waar de westerse wetenschap haar etymologie van het woord “Hindoe” op baseert).

In de vedische literatuur komen we de volgende zinsnede tegen als we de betekenis van Hindoe zoeken: “ahinsa paramo dharma”. Dit betekent dat ahinsa (geweldloosheid) de allerhoogste plicht is. Terug naar het woord Hindoe. “Hin” betekent geweld. “Doe” betekent afstand nemen van of zich verwijderen van.. Hij die deze plicht naleeft wordt Hindoe genoemd. Dus? Dus eenieder die geweldloosheid nastreeft, die door het lijden van een ander ook zelf wordt geraakt door mededogen, die persoon mag zich Hindoe noemen. Met andere woorden, het grootste gedeelte van de mensheid mag zich Hindoe noemen en is dus welkom bij VHM Breda.

Waarom een streepje tussen Vishwa en Hindoe? Vishwa refereert aan Hindoe. Als er geen streepje tussen deze twee woorden zou staan dan zou men het op een andere manier kunnen lezen, namelijk dat het woord “Hindoe” aan “Mandier” refereert. In het laatste geval zou er dus sprake (kunnen) zijn van een Hindoe-Mandier, waar alleen de Hindoe gelovigen welkom zijn. Dat is absoluut niet het geval, iedereen is welkom. Doordat “Vishwa” iets over “Hindoe” zegt geeft deze woordcombinatie aan dat alle stromingen in heel de wereld kunnen worden vertegenwoordigd in deze Mandier.

De conclusie is dus dat in VHM Breda, vertegenwoordiging openstaat voor alle stromingen binnen het Hindoeïsme en dat eenieder welkom is ongeacht zijn of haar afkomst of religieuze overtuiging.